Prijava za povlašćenje učesnike (besplatna prijava)

Anketa za prijavu za besplatno učešće

Učesnici koji dolaze iz organizacija koje spadaju u krajnje korisnike, tj. organizacija koje ne obezbeđuju IT proizvode, usluge ili rešenja. Potrebno je da su učesnici u svojim organizacijama nadležni za temu konferencije.

Uz popunjavanje prijave obavezno je i popunjavanje ankete!

1. Anketa

2. Podaci o učesniku

3. Podaci o firmi